• પેટનો કાયમી દુખાવો.
 • એપેન્ડીક્ષ, સારણગાંઠ, સ્તનની ગાંઠ વિગેરેના ઓપરેશન.
 • હરસ-મસા-ભગંદરની ઓપરેશન દ્વારા સારવાર.
 • અન્નનળી-જઠરના રોગોનું નિદાન / સારવાર.
 • થાઈરોઈડ (ગળાની ગાંઠ) નું નિદાન / સારવાર.
 • પ્રોસ્ટેટની ગાંઠ / કિડનીમાં પથરી, પેશાબની નલીની સારવાર.
 • પુરુશેન્દ્રીયના નિદાન / સારવાર.
 • લીવર-બરોળ-પિતાશય ઉપરના સોજાનું નિદાન / સારવાર.
 • ડાયાબીટીસના કારણે પગનો સડો.
 • રોડ અકસ્માતની ઈમરજન્સી સારવાર.
 • દાઝેલા દર્દીઓની સારવાર.


લેપ્રોસકોપીક (દૂરબીન) થી સારવારના ફાયદાઓ ... • ઓપરેશન દરમ્યાન નાનો ઘા કરવો પડે છે.
 • નાનો ઘા કરવાથી ઓછો દુખાવો થાય છે.
 • ઓપરેશન દરમ્યાન ઓછો રક્તસ્ત્રાવ થાય છે.
 • ઓપરેશન પછી વહેલી રૂઝ આવે છે.
 • હોસ્પીટલમાં ઓછું રોકાણ કરવાથી દર્દી ઝડપથી પોતાની નિયમિત જિંદગી શરુ કરી શકે છે.