સગર્ભા સ્ત્રી + નવજાત શિશુ + બાળકનું રસીકરણ :


 • સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન વહેલી તકે ધનુર વિરોધી રસી T.T નો પ્રથમ ડોઝ
 • પ્રથમ ડોઝના ચાર અઠવાડિયા (એક માસ) પછી : T.T નો બીજો ડોઝ.
 • છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ફરી સગર્ભા હોય તો T.T નો એક જ ડોઝ.


બાળક માટે (પીડીયાટ્રીક ડોક્ટરની સલાહ પ્રમાણે) :


 • જન્મ સમયે B.C.G અને O.P.V (બાળ લકવા વિરોધી રસી).
 • હિપેટાઈટિસ – બી જન્મનાં ૨૪ કલાકની અંદર
 • દોઢ મહીને (છ અઠવાડિયે) : O.P.V નો ૧ ડોઝ અને પેન્ટાવેલેન્ટ નો ૧ ડોઝ.
 • અઢી મહીને (દસ અઠવાડિયે) : O.P.V ના ૨ ડોઝ અને પેન્ટાવેલેન્ટ ના ૨ ડોઝ.
 • સાડા ત્રણ મહીને (દસ અઠવાડિયે) : O.P.V ના 3 ડોઝ અને પેન્ટાવેલેન્ટ ના 3 ડોઝ.
 • ૯ માસ પુરા થયાથી ૧૨ માસ સુધીમાં : ઓરી અને વિટામીન – એ નો પહેલો ડોઝ (૧ મી.લી.)
 • ૧૪ અને ૨૪ મહિના સુધીમાં : ડીપીટી પ્રથમ બુસ્ટર ડોઝ, ઓરીનો બીજો ડોઝ
 • O.P.V નો બુસ્ટર ડોઝ
 • ૧૬ મહિનાથી ૫ વર્ષ સુધીમાં : વિટામીન – એ ( ૨ મી.લી.) દર છ – છ મહીને