ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન સોનોગ્રાફી કરાવવાથી થતા ફાયદાઓ ...


 • બાળકોનો વિકાસ મહિનાને અનુરૂપ છે કે નહિ તે જાણવા માટે.
 • બાળકના હૃદયના ધબકારા ચાલુ છે કે નહિ તે જાણવા માટે.
 • બાળકમાં કોઈ મોટી ખોડખાંપણ છે કે નહિ તે જાણવા માટે.(ઘણી વખત સોનોગ્રાફી કરવા છતાં પણ બાળકમાં નાની ખોડખાંપણો આવતી હોય છે, સોનોગ્રાફીથી બાળકની ખોડખાંપણ વિશેની સંપૂર્ણ ખાતરી આપી શકાય નહિ.)
 • બાળકની આજુબાજુ પાણીનું પ્રમાણ જાણવા માટે.
 • બાળકની પોઝીશન (સીધું, ઊંધું કે આડું) ૯ મો મહિનો બેઠા પછી સચોટ રીતે નક્કી કરી શકાય. (૮ મહિના સુધી બાળકની સ્થિતિમાં બાળકના હલનચલનને કારણે ફેરફાર થતો રહે છે.)
 • જોડકાં બાળક, Twins Pregnancy ની જાણકારી મળી રહે છે.
 • દ્રાક્ષ જેવી ગાંઠનું નિદાન શક્ય બને છે.
 • સોનોગ્રાફીની તપાસથી કોઈ આડઅસર થતી નથી.
 • નોંધ : સદંતર બાળકના વિકાસ પોઝીશન ના કારણે દરેક ખોડખાંપણ વિષે સંપુર્ણ ખાતરી આપી શકાય નહિ.

ગાયનેક સોનોગ્રાફી


 • ગર્ભાશયની અંદરની ચામડીની જાડાઈ ની જાણકારી મેળવવા.
 • ગર્ભાશયની અંદર / બહારની ગાંઠ ની જાણકારી મેળવવા.
 • અંડપિંડની ગાંઠ વિષે ની માહિતી મેળવવા.
 • સ્તનની ગાંઠ વિશેની માહિતી મેળવવા.

સર્જીકલ સોનોગ્રાફી


 • લીવર / બરોળ / પિતાશય કીડની વિષે જાણકારી મેળવવા.
 • પિતાશય ની નળી માં રહેલ પથરી વિષે જાણવા.
 • પેશાબની કોથળી ની માહિતી / દીવાલ ની જડાઈ જાણવા.
 • પ્રોસ્ટેટની ગાંઠ / કીડની માં પથરી વિષે જાણવા.
 • પેટમાં ભરાતા પાણીની માહિતી મેળવવા.